ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Và Thương Mại Vina

Căn cứ điều lệ Cty CP In Và TM Vina

Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

 • Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 08 giờ 00; Thứ Sáu, ngày 05 tháng 05 năm 2017.
 • Địa điểm tổ chức : Hội trường Nhà Khách Người Có Công,Số 168, Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/02/2017.
 • Nội dung họp:
  • Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT 2016 và định hướng hoạt động 2017;
  • Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2017;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  • Một số nội dung khác.

Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA

                                                                                                CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                       |đã ký|

                                                                                                BÙI TUẤN NGỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0981.285.286